Obszary działalności

Prawo, postępowania, inwestycje, szkolenia

Obrzud foto

1. Prawo spółek i prawo handlowe:

 • planowanie i tworzenie dopasowanych rozwiązań prawnych do zamierzonych celów gospodarczych, w tym doradztwo w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • tworzenie podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, oddziałów, przedstawicielstw, joint-venture, stowarzyszeń, fundacji,
 • obsługa korporacyjna podmiotów gospodarczych, w tym opracowywanie projektów uchwał, protokołów zgromadzeń, regulaminów oraz innych aktów wewnątrzkorporacyjnych,
 • restrukturyzacja podmiotów gospodarczych, w tym pomoc prawna przy fuzjach, przejęciach, podziałach podmiotów gospodarczych, jak również zbywaniu bądź nabywaniu akcji, udziałów, czy przedsiębiorstwa lub jej zorganizowanej części,
 • due diligence oraz audyt prawny wszelkich podmiotów gospodarczych,
 • prowadzenie sporów sądowych związanych z ochroną praw i interesów spółek, ich wspólników oraz organów, w szczególności z tytułu odpowiedzialności członków zarządu.

2. Prawo kontraktów:

 • sporządzanie umów handlowych, w tym o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
 • doradztwo w zakresie obrotu handlowego, w tym międzynarodowego obrotu towarami,
 • opracowywanie ogólnych warunków umowy oraz ogólnych warunków zakupu,
 • reprezentowanie podczas negocjacji oraz zawierania umów handlowych.
Obrzud foto
Obrzud foto

3. Prawo transportowe i spedycyjne:

 • doradztwo prawne w obszarze transportu drogowego, kolejowego, morskiego, lotniczego oraz multimodalnego, na poziomie krajowym oraz międzynarodowym,
 • zabezpieczanie oraz reprezentacja interesów przewoźnika, spedytora, agencji celnych czy ubezpieczycieli transportowych przy likwidacji szkody transportowej,
 • prowadzenie sporów sądowych związanych między innymi z roszczeniami regresowymi, w szczególności na gruncie Konwencji CMR.

4. Prawo morskie:

 • doradztwo prawne dla branży stoczniowej, w tym przy umowach o budowę oraz remont statku,
 • prowadzenie spraw związanych roszczeniami cargo,
 • areszty i zwolnienia statków,
 • rejestracja statków i hipotek morskich.
Obrzud foto
Obrzud foto

5. Prawo pracy:

 • doradztwo prawne w zakresie nawiązywania, rozwiązywania stosunku pracy, w szczególności w zakresie stosunków prawnych dla kadry zarządzającej (kontrakty menedżerskie),
 • doradztwo prawne w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia, przejmowania zakładu pracy,
 • opracowywanie niezbędnych aktów wewnętrznych u pracodawcy.

6. Prawo ubezpieczeń:

 • reprezentowanie przedsądowe i sądowe ubezpieczycieli krajowych i zagranicznych, jak również innych klientów przy zabezpieczaniu i dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz regresowych,
 • doradztwo prawne w zakresie umów ubezpieczeniowych oraz gwarancji bankowych.
Obrzud foto
Obrzud foto

7. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne:

 • doradztwo prawne w zakresie restrukturyzacji prowadzonej działalności gospodarczej, jak również w zakresie postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego,
 • reprezentowanie klientów w toku postępowania upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego o zasięgu krajowym, jak również międzynarodowym.

8. Postępowanie sądowe i arbitrażowe:

 • doradztwo prawne w zakresie ryzyka prawnego zarówno na etapie przedsądowym, jak również sądowym,
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz sądami arbitrażowymi,
 • reprezentacja interesów klienta w sporze sądowym poza granicami kraju we współpracy z kancelariami partnerskimi.
hourglass
Obrzud foto

9. Prawo prywatne międzynarodowe:

 • doradztwo w zakresie spraw i transakcji transgranicznych z uwzględnieniem przepisów unijnych oraz międzynarodowych,
 • opiniowanie umów międzynarodowych,
 • dochodzenie roszczeń i ich egzekucja za granicą,
 • reprezentowanie w postępowaniach o uznanie i wykonanie orzeczeń obcych na terytorium RP.

10. Inwestycje i nieruchomości:

 • przygotowywanie i przeprowadzanie transakcji nabywania i zbywania nieruchomości,
 • kompleksowe badanie stanu prawnego oraz faktycznego nieruchomości (audyt, due diligence),
 • reprezentowanie klientów w toku postępowania inwestycyjnego,
 • opracowywanie i nadzór nad realizacją umów o roboty budowalne, generalne wykonawstwo, zastępstwo inwestycyjne,
 • doradztwo prawne w zakresie komercjalizacji nieruchomości,
 • reprezentowanie klientów podczas mediacji oraz postępowań sądowych związanych z nieruchomościami.
Obrzud foto
Obrzud foto

11. Prawo podatkowe:

 • doradztwo podatkowe, finansowe oraz księgowe na zasadzie współpracy z grupą doradczo-consultingową MR Group sp. z o.o., w zakresie między innymi optymalizacji podatkowej, cen transferowych, transakcji transgranicznych.

12. Compliance:

 • audyt i due diligence przedsiębiorstwa pod kątem oceny ryzyk prawnych,
 • identyfikacja obszarów zagrożeń,
 • opracowywanie wewnętrznych procedur, w tym zarządzania ryzykiem.
Obrzud foto
Obrzud foto

13. Szkolenia:

 • prowadzimy szkolenia dla klientów indywidualnych oraz zinstytucjonalizowanych, z zakresu naszych specjalizacji, w szczególności z obszaru prawa prywatnego międzynarodowego, prawa spółek handlowych oraz prawa transportowego i spedycyjnego.

© Copyright - Kancelaria Radcy Prawnego Robert Obrzud  •  ul. Chmielna 71/86, PL 80-748 Gdańsk  •  Wykonanie i administracja strony: KOMART